Obudowa Dydaktyczna

do Innowacyjnego Programu Nauczania

NS Konsulting uprzejmie informuje, że na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „INNOWACYJNY START EDUKACYJNY”, skierowany do szkół podstawowych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnego programu nauczania do edukacji wczesnoszkolnej klas I-III, i dotychczas nie wdrażały innowacyjnych programów nauczania.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Instytucją pośredniczącą II stopnia jest OSRODEK ROZWOJU EDUKACJI.

  1. Projekt zakłada opracowanie innowacyjnego programu nauczania wraz z obudową dla edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), zawierający wszystkie treści nauczania ujęte w podstawie programowej, w którym w szczególności kształtowana jest umiejętność komunikowania się w języku obcym i posługiwania się w którym kształtowane będzie w szczególności umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).
  2. Obudowa dydaktyczna jest komplementarna z programem.
  3. Obudowa dydaktyczna będzie zawierała tygodniowy plan pracy ośrodka tematycznego, testy sprawdzające kompetencje uczniów, narzędzia do diagnozy pedagogicznej, karty pracy ucznia, projekty multimedialnych lekcji, zawierające: scenariusze zajęć, animacje, pliki audio, zdjęcia/grafiki, gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne.
  4. Innowacyjność programu polegać będzie na projektowaniu zajęć z wykorzystaniem TIK oraz wprowadzeniu elementów komunikacji w języku obcym we wszystkich obszarach nauczania zintegrowanego.
  5. Program bazuje na istniejących zatwierdzonych podręcznikach, wprowadzając nowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowych metod i narzędzi dydaktycznych. Program uwzględnia w działaniach zróżnicowanie uczniów klas I-III pod względem wiekowym (dzieci, które rozpoczynają edukacje w wieku 6 i 7 lat: praca w parach mieszanych wiekowo, uławiająca asymilację w środowisku szkolnym, zadania dostosowane do indywidualnego tempa rozwoju, indywidualny plan tygodniowy i profil rozwoju umiejętności jako metody oceniania osiągnięć uczniów.
  6. Program będzie eksponować metody aktywizujące: metoda projektu, odgrywania ról, scenek, kreatywne rozwiązywanie problemów. Program zawiera niestereotypowy przekaz kierowany do dziewcząt i chłopców. W programie zaznaczona będzie indywidualizacja procesu nauczania czyli uwzględnienia potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  7. Nauczycielom zostanie zapewnione szkolenie z zakresu prawidłowego i efektywnego wdrażania opracowanego w ramach Projektu programu nauczania. W szkoleniu weźmie udział 10 nauczycieli ze SP mających wdrażać program nauczania (24 h, 3 spotkania x 8h (weekendy). Nauczycielom będą zapewnione materiały dydaktyczne, catering, zwrot kosztów dojazdu (zgodnie z regulaminem udzielenia zwrotu kosztów dojazdu) i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Czas trwania szkolenia może ulec zmianie, uwzględniając realne potrzeby nauczycieli.
  8. Zakres tematyczny szkolenia dla nauczycieli obejmuje:

- zastosowanie TIK w nauczaniu zintegrowanym (6h)

- indywidualizacja pracy (4h)

- teoria inteligencji wielorakich a diagnoza pedagogiczna (4h)

- metody edukacji lingwistycznej (6h)

- metoda projektu (4h)

9. Wdrażanie programu odbywać się będzie od 09.2014 roku do 06.2015 roku. Program będzie wdrażany na zajęciach obowiązkowych. Wdrażanie programu będzie na bieżąco monitorowane poprze spotkania średnio 1 x w miesiącu z podwykonawcą i nauczycielami, oraz analizę raportów z wdrażania programu (1 x na kwartał).

10. Szkoły otrzymają tablety, które zwiększą atrakcyjność prowadzonych zajęć, pobudzą zainteresowanie do wykorzystywania narzędzi multimedialnych w nauce.

11. Po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015 zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca i podsumowująca z udziałem Dyrektorów Szkół biorących udział w projekcie, nauczycieli wdrażających program i autorów programu oraz nauczycieli i Dyrektorów ze szkół spoza projektu zainteresowanych wdrożeniem programu. Celem będzie wymiana uwag, podjęcie modyfikacji oraz określenia sposobu kontynuowania realizacji programu przez cały I etap edukacji.

12. Wszelkie informacje związane z organizacją projektu dostępne będą w Biurze Projektu w Lublinie ul. Skromna 5, tel. 531-644-066, e-mail: ise@nskonsulting.pl